Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van RFD Zinktechniek

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ons en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Andere algemene voorwaarden, in het bijzonder de algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Offertes, aanbiedingen

Alle door ons uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens, waarop de offerte is gebaseerd.

Indien op basis van de verstrekte offerte een overeenkomst tot stand komt en achteraf de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, dan komt dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien een offerte kennelijke vergissingen onzerzijds bevat, dan kan de opdrachtgever aan een dergelijke offerte geen rechten ontlenen, ook al heeft hij deze voor akkoord ondertekend geretourneerd.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien  en zodra de opdrachtgever onze schriftelijke offerte in ongewijzigde vorm ondertekend aan ons heeft geretourneerd, dan wel nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd aan de opdrachtgever. Ook kan een overeenkomst tot stand komen zodra wij met de uitvoering van de mondelinge of schriftelijke gegeven opdracht zijn aangevangen, ook al ontbreekt een voor akkoord ondertekende offerte dan wel een schriftelijke bevestiging van een opdracht.

4. Tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst

Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst in de tot stand gekomen overeenkomst, dan dient hij deze tijdig en schriftelijk bij ons in te dienen.

Wijzigingen in de overeenkomst worden pas van kracht nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

Indien de wijzigingen volgens ons noodzakelijk is en niet het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens, dan komen eventuele kosten van de wijziging voor onze rekening.

Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen, die van invloed zijn op de prijs, dan komen die voor rekening van de opdrachtgever.

Indien wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van invloed zijn op de opleveringstermijn, dan geeft dat de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, ongeacht de reden van de wijziging in de overeenkomst.

5. Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploit. In geval van annulering is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de schade die wij ten gevolge van de annulering lijden. Deze schade bestaat onder meer uit geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die wij reeds hebben gemaakt ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, waaronder gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Wij zijn gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wanneer het faillissement of surséance  van betaling voor de opdrachtgever is aangevraagd, wanneer ons omstandigheden bekend zijn geworden die ons goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen, dan wel wanneer de opdrachtgever ernstig toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Wij zijn in deze gevallen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

6. Prijs en prijswijzigingen

Alle in onze offertes opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen.

De opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie zoals weergegeven in de offerte.

Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de prijs, waaronder aanpassingen van percentage omzetbelastingen en andere door de overheid opgelegde heffingen, stijging van kosten van materialen, aanpassing van lonen en/of werkgeverslasten, wijzigingen in valutaverhoudingen e.d.

Indien de prijs noodzakelijkerwijs  wijzigt ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst, dan is artikel 4 van toepassing.

7. Meer- en minderwerk

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel voorwaarden van uitvoering, dan wel wijzigingen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Ook als de oorspronkelijke overeenkomst stelposten bevat, waarvan afgeweken wordt, zal verrekening plaatsvinden. Mocht het werk door de opdrachtgever worden geschorst en wij genoodzaakt zijn ten gevolge van de schorsing maatregelen te treffen, worden die maatregelen als meerwerk verrekend.

Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens na voltooiing van het betreffende meerwerk, tenzij uitdrukkelijk anders in overeengekomen. Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij eindafrekening van het werk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en nog te verrekenen minderwerk, het reeds verrekende en nog te verreken minderwerk overtreft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen deze totalen.

8. Betaling

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen op te schorten. Noch is opdrachtgever gerechtigd onze facturen te verrekenen met tegenvorderingen. Wij zijn gerechtigd om termijnfacturen te sturen en vooruitlopend op de uitvoering van het werk een voorschotfactuur te sturen voor maximaal 30 % van de totale aanneemsom.

Wij zijn gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht, voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor betaling van onze facturen. Indien opdrachtgever niet bereid is de door ons gevraagde zekerheid te bieden, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de verlangde zekerheid is verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever ten gevolge van deze opschorting van werkzaamheden lijdt.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij aan ons vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, berekend over het volledige openstaande bedrag inclusief incassokosten, vanaf de datum waarop hij in verzuim is tot het moment van algehele voldoening. Bij niet tijdige betaling zijn wij ook gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wij zijn gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met vervallen rente.

9. Opleveringstermijn/oplevering/afname

De door ons opgegeven opleveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat het om een fatale termijn gaat. Mocht een fatale termijn zijn overeengekomen, dan kan een opdrachtgever daar geen rechten aan ontlenen indien door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst gevolgen hebben voor de opleveringstermijn. Een eventueel afgesproken opleveringstermijn wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een factuur of een gedeelte daarvan onbetaald laat.

De opdrachtgever is verplicht datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om oplevering binnen de opgegeven of overeengekomen termijn voor ons haalbaar te maken.

Als de opleveringstermijn is uitgedrukt in werkbare dagen werkdagen, dan wordt onder een werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene, of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel krachtens COA voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer door niet voor onze rekening komende omstandigheden tenminste vijf uren van de dag niet gewerkt kan worden.

10. Afname/oplevering

Indien de opdracht behelst het bewerken van roerende zaken die opdrachtgever aan ons ter beschikking heeft gesteld, dan is de opdrachtgever verplicht de bewerkte goederen in ontvangst te nemen terstond nadat wij opdrachtgever hebben bericht dat het werk voltooid is. Indien opdrachtgever goederen niet terstond afneemt en wij deze goederen tijdelijk moeten opslaan, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. Zo lang opdrachtgever niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de bewerkte goederen onder ons te houden totdat onze vorderingen volledig zijn voldaan. Vorenstaande geldt ook indien onze vorderingen betrekking hebben op andere overeenkomsten dan de overeenkomst betreffende de bewerkte goederen van de opdrachtgever.

Indien de opdracht betrekking heeft op bewerking van een onroerende zaak, dan wordt ons werk geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop wij dit schriftelijk aan de opdrachtgever meedelen, dan wel, bij ontbreken van een schriftelijke mededeling onzerzijds, op het moment dat de opdrachtgever de onroerende zaak in gebruik heeft genomen of heeft laten nemen. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip zullen wij, op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever de eventuele opleveringsgebreken die te wijten zijn aan onze schuld of nalatigheid, opheffen. Indien oplevering plaatsvindt door middel van een opleveringsrapport, dan zullen wij binnen 30 dagen na het verschijnen van het opleveringsrapport de in het rapport eventueel genoemde gebreken die wij als zodanig erkennen, herstellen. Eventuele opleveringsgebreken geven een opdrachtgever niet het recht betaling van verschuldigde termijnen op te schorten.

11. Aansprakelijkheid na oplevering

Bij afloop van de hiervoor in artikel 10 genoemde termijn van 30 dagen zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens voor zover betreft verborgen ebreken. Onder verborgen gebreken worden verstaan gebreken die door opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder ondertekend hadden kunnen worden.

Rechtsvorderingen betreffende verborgen gebreken verjaren door verloop van één jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

12. Reclames

Onverminderd hetgeen hiervoor in artikelen 10 en 11 over opleveringen is geregeld, dienen reclames binnen 14 dagen na ontdekking van een gebrek schriftelijk bij ons te worden ingediend, op straffe van verval van eventuele rechten.

Als een reclame tijdig wordt ingediend, hebben wij het recht de klacht te controleren, waartoe de opdrachtgever ons in de gelegenheid dient te stellen, op straffe van verval van rechten.

Indien blijkt dat de klacht terecht is, dan gaat onze verplichting tot opheffing van de klacht nooit verder dan het kosteloos vervangen en/of repareren van gebrekkige onderdelen respectievelijk gebreken.

Geringe afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte en dergelijke, zijn geen gebreken waaraan de opdrachtgever rechten tot herstel of vergoeding van schade kan ontlenen. Dat zelfde geldt voor ondergeschikte veranderingen in of aan het geleverde product/werk.

Reclames schorten verplichtingen van de opdrachtgever jegens ons niet op.

13. Garanties

Wij garanderen dat de opdrachten zodanig worden uitgevoerd dat het eindproduct voldoet aan de gebruikelijke eisen van goed en deugdelijk werk.

Wij garanderen dat indien opdrachtgever binnen een jaar na oplevering op de wijze zoals in artikel 12 is omschreven bij ons reclameert ten aanzien van een gebrek in het werk, niet zijnde een geringe afwijking of ondergeschikte verandering als bedoeld in artikel 12, dat wij het gebrek kosteloos vervangen en/of repareren.

Op door ons geleverde goederen, artikelen, installaties, machines e.d., die wij ter uitvoering van de opdracht hebben ingekocht en onbewerkt doorleveren aan de opdrachtgever, geldt voor de opdrachtgever dezelfde garantie die wij van onze leverancier hebben bedongen.

14. Eigendomsvoorbehoud/zekerheid

Wij behouden ons de eigendom voor van alle aan de opdrachtgever geleverde goederen voorzover deze goederen (nog) niet zijn verwerkt, zo lang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van de overeenkomst tot levering van goederen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten. Vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst zijn daaronder begrepen.

Zolang de opdrachtgever nog geen eigenaar is van de goederen, is de opdrachtgever zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of te verwerken.

Naast voornoemd eigendomsvoorbehoud zijn wij gerechtigd bij het sluiten van de overeenkomst, dan wel tijdens uitvoering van de overeenkomst aanvullende zekerheid te bedingen van de opdrachtgever als waarborg voor de nakoming door de opdrachtgever van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens ons.

15. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en die in redelijkheid niet aan één der partijen kunnen worden toegerekend. Tot die omstandigheden behoren in ieder geval, doch niet alleen: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, problemen bij levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, overheidsbeperkingen, niet levering door toeleveranciers e.d.

Indien ten gevolge van overmacht uitvoering van de overeenkomst voor ons tijdelijk onmogelijk is, dan hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten. Indien deze situatie langer dan 60 dagen duurt, dan heeft opdrachtgever het recht door middel van aangetekende brief de overeenkomst te ontbinden. opdrachtgever is in dat geval verplicht de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde materialen te vergoeden.

Indien ten gevolge van overmacht uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, dan hebben zowel wij als de opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Ook dan is de opdrachtgever verplicht aan ons te betalen de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde materialen. Wij zijn niet gehouden tot betaling van enigerlei vorm van schadevergoeding indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht tijdelijk of blijvend onmogelijk wordt.

16. Beperking aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt gedekt, vermeerderd met eigen risico. Indien onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van ons toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

Wij zijn niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door ons geleverde goederen.

De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspreken van derden tot vergoeding van enigerlei vorm van schade, die het gevolg is of samenhangt met de levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten. Onder deze vrijwaring valt ook schade ten gevolge van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

17. Intellectuele eigendomsrechten

Op alle door ons ontworpen werken behouden wij ons intellectuele eigendomsrechten voor, ook al zijn deze werken in opdracht en voor rekening van opdrachtgever gemaakt. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder onze toestemming deze ontwerpen te wijzigen, te verveelvuldigen of vervreemden.

18. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verantwoordelijk, c.q. draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de volgende zaken:

  1. dat alle noodzakelijke gegevens betreffende het werk, de bouwplaats en  de werkomstandigheden juist en volledig aan ons ter beschikking zijn gesteld;
  2. dat de benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen zijn verkregen;
  3. dat het terrein waar gewerkt moet worden goed toegankelijk is voor zowel onze werknemers als voor toeleveranciers;
  4. dat er voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;
  5. dat de werkzaamheden die derden moeten uitvoeren vooruitlopend op door ons te verrichten werkzaamheden juist worden uitgevoerd en tijdig gereed zijn;
  6. dat eventuele materialen die opdrachtgever zelf verzorgt/aanvoert tijdig aanwezig zijn voor verwerking;
  7. dat er op de werkplaats voldoende mogelijkheden zijn voor opslag van onze gereedschappen/materialen.

Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan één van voornoemde verplichtingen heeft voldaan, dan komen de negatieve gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.

19. Materialen

Alle door ons te verwerken materialen/grondstoffen zijn van gebruikelijke (goede) kwaliteit. Wij stellen opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. Deze keuring dient te geschieden direct na aankomst van de materialen op de bouwplaats. Vindt keuring op dat moment niet plaats, dan wordt opdrachtgever geacht de materialen te hebben goedgekeurd.

Na verwerking van materialen is reclame omtrent de kwaliteit van de materialen niet meer mogelijk, tenzij opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet een normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking.

Opdrachtgever is bevoegd de bouwstoffen door derden te laten keuren. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.

De bevindingen van een door opdrachtgever ingeschakelde derde, zullen door ons alleen serieus worden beoordeeld, indien deze derde over de nodige aantoonbare deskundigheid op het gebied van keuring van de desbetreffende materialen beschikt.

De door opdrachtgever ter besschikking gestelde materialen/goederen worden geacht door hem te zijn goedgekeurd.

Voor de door ons aangevoerde materialen, grondstoffen en gereedschappen draagt opdrachtgever het risico van verlies, diefstal of schade, vanaf het moment waarop deze goederen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze goederen buiten normale werktijden zich daar bevinden onder toezicht van opdrachtgever.

20. Verzekering

De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouw of het te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, deugdelijk te verzekeren op basis van CAR.

21. Sloopwerkzaamheden

Wanneer wij in het kader van een opdracht sloopwerkzaamheden moeten verrichten, dan komen de kosten voor afvoer en stort van sloopmaterialen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Mochten er bruikbare materialen vrijkomen, dan hebben wij het recht deze materialen ons toe te eigenen.

22. Rechts- en forumkeuze

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst of de uitvoering daarvoor zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, voorzover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet  tegen verzetten.